• Βυζαντινή ιστορία 324-1071

33.92€25.00€

Άμεσα διαθέσιμο

Το βιβλίον τούτο απευθύνεται προς τους μελετητάς της Βυζαντινής Ιστορίας, τους σπουδαστάς και το ευρύτερον αναγνωστικόν κοινόν. Στηρίζεται επί της διεθνούς βιβλιογραφίας και προϋποθέτει την άμεσον χρήσιν των πηγών. Απευθυνόμενος προς Έλληνας αναγνώστας, έκρινα αναγκαίον να παράσχω βραχέα δείγματα των μεσαιωνικών κειμένων δια της παραθέσεως καίριων αποσπασμάτων. Κατά τον αυτόν τρόπον προσεπάθησα να αποτυπώσω τον χώρον, εντός του οποίου ανεπτύχθη η κυβερνητική, διοικητική και στρατιωτική ενέργεια του Βυζαντίου.
 Ως πάντα τα συστηματικά έργα, το παρόν κωδικοποιεί τα εγνωσμένα. Ουχ ήττον πολλάκις προ του αναγνώστου τίθενται τα απασχολούντα την έρευναν μεγάλα προβλήματα και αι προτεινόμενοι γνώμαι και θεωρίαι. Όπου τούτο ήτο δυνατόν, ο συγγραφεύς έλαβε θέσιν, ενίοτε δε υπεστήριξεν ιδίας απόψεις.
 Εν μόνον σημείον επιθυμώ να επισημάνω ενταύθα. Τούτο αναφέρεται εις θεμελιώδη μεθοδικήν αρχήν, ήτις διήκει δι' όλου του έργου: την ισόρροπον δηλονότι ανάπτυξιν της πολιτικής Ιστορίας και της εσωτερικής Ιστορίας. Εντός των επιβαλλομένων αναλογιών το συμβεβηκός, ως αρχική μονάς της ιστορικής συνθέσεως, κατέλαβε πρωτεύουσαν θέσιν εις την δομήν της ύλης. Περί τούτο εστράφησαν πάντα τα θέματα τα αναφερόμενα εις τους πολιτικούς και διοικητικούς θεσμούς, εις την οικονομίαν και την οικονομικήν πολιτικήν, εις την κοινωνίαν και την κοινωνικήν πολιτικήν, εις την Εκκλησίαν και την εκκλησιαστικήν πολιτικήν, εις τα ρεύματα ιδεών, τας αιρέσεις και τας γενικάς ροπάς της παιδείας.

Είδος: Βιβλίο
ISBN-13: 978-960-558-184-8
Έτος έκδοσης: 2015
Πρώτη έκδοση: 1972
Αριθμός έκδοσης: 2η, 2015
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Διαστάσεις: 17x25
Σελίδες: 656

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικαί έννοιαι και επιστημονικοί όροι
Αφετηρία, σταθμοί και περίοδοι της Βυζαντινής Ιστορίας
ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΡΩΜΑΪΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
Από της κτίσεως της Κωνσταντιπούλεως μέχρι της υπό των Αράβων κατακτήσεως της Αλεξανδρείας 324 - 642
Το χριστιανικόν ρωμαϊκόν κράτος 324 - 395
Το ανατολικόν ρωμαϊκόν κράτος 395 - 518
Η οικουμενική χριστιανική μοναρχία. Το έργον του Ιουστινιανού 518 - 565
Η κρίσις της οικουμενικής μοναρχίας 565 - 610
Η πτώσις της ελληνιστικής ανατολής 610 - 642
Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Από την αλώσεως της Αλεξανδρείας μέχρι της αναρρήσεως του Βασιλείου του Α' του Μακεδόνος 642 - 867
Η κατάρρευσις της οικουμενικής μοναρχίας και του ελληνορρωμαϊκού κρατικού και κοινωνικού συστήματος 642 - 717
Ακμή και παρακμή της εχθρικής εφόδου. Το εικονοκλαστικόν χάσμα 717 - 843
Η αναγέννησις 843 - 867
ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ Η ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Από της εις την αρχή ανόδου της Μακεδονικής δυναστείας μέχρι της μάχης του Μαντζικέρτ 867 - 1071
Η αποκατάστασις 867 - 959
Η βυζαντινή εποποιία 959 - 1028
Η παρακμή 1028 - 1071
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγαί
Βοηθήματα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΤΑΙ

Ζακυθηνός Α. Διονύσιος . (Zakythinos A. D.)

Γεννήθηκε στο Ληξούρι της Κεφαλληνίας στις 15 Δεκεμβρίου 1905. Τα εγκύκλια μαθήματα διδάχθηκε στο Γυμνάσιο της γενέτειράς του. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1923 και αποφοίτησε στις 28 Νοεμβρίου 1927. Από το 1928 μέχρι το 1935 διέμεινε στο Παρίσι. Στις 21 Μαΐου 1932 αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου των Παρισίων (Docteures Lettres, κρατικό δίπλωμα).
Επιστημονική σταδιοδρομία. Γραμματέας του Νεοελληνικού Ινστιτούτου της Σορβόννης (1932-1932). Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος της Πανεπιστημιακής Πόλεως των Παρισίων (1932-1935). Υποδιευθυντής (1937) και διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους (1937-1946). Τακτικός καθηγητής της Ιστορίας του Βυζαντινού Κράτους στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (1939-1970). Τακτικός καθηγητής της Ιστορίας του Πολιτισμού και ακολούθως της Ιστορίας της Νεωτέρας Ελλάδος στην Πάντειο Σχολή των Πολιτικών Επιστημών (1951-1965). Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (1958-1975). Πρύτανης της Παντείου Σχολής (1962-1963). Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από τις 6 Ιουνίου 1966. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών (1974). Ξένος εταίρος της Ακαδημίας των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών του Παλέρμου (1967). Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας των Επιγραφών και Γραμμάτων (Institut de France, 1968). Ξένος εταίρος της Σερβικής Ακαδημίας των Επιστημών και των Τεχνών (1971). Αντεπιστέλλον μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας της Ιστορίας της Μαδρίτης (1973). Ξένος εταίρος της Βουλγαρικής Ακαδημίας των Επιστημών (1976). Αντεπιστέλλον μέλος της Βρεττανικής Εταιρείας για την προαγωγή των ελληνικών σπουδών (1979). Επίτιμο μέλος της Ισπανοαμερικανικής Ακαδημίας των Γραμμάτων κλπ.
Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ισπανικών Επιστημών (1956-1970), Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών (1961-1971) ακολούθως πρόεδρος (1971-1976) και επίτιμος πρόεδρος αυτής (από το 1976), πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (1963-1965) και ακολούθως επίτιμος πρόεδρος αυτής, πρόεδρος του Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου (1965) και επίτιμος πρόεδρος του Τετάρτου Πανιονίου Συνεδρίου (1978), πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής της UNESCO (1975), ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μέλος της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Ενώσεως από το 1970.
Χρημάτισε υφυπουργός Τύπου και Πληροφοριών (8 Απριλίου - 15 Αυγούστου 1945), υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως (31 Δεκεμβρίου 1963 - 18 Φεβρουαρίου 1964), βουλευτής Επικρατείας (1974-1977), πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας (1975-1977), μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (1975-1977), κλπ.
Διακρίσεις: Σταυρός των Ανωτέρων Ταξιαρχών του Φοίνικος (Ιανουάριος 1967). Officier de la legion d'honneur (Νοέμβριος 1961). Ιππότης του Τάγματος του Αγίου Ιωάννου των Ιεροσολύμων και Μάλτας κλπ.

Επιλέξτε νομό για να δείτε τα μεταφορικά του προϊόντος:

* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με 2.5€

Στείλτε μας την απορία σας για το προϊόν.
Δείτε επίσης
 
 

(c) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ - All rights reserved - Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center -